Vår miljö- och kvalitetspolicy

Vi på Haga Galvanisering AB, vill genom vår verksamhet medverka till en hållbar utveckling av vårt samhälle. Genom varmförzinkning av stålprodukter uppnås en god kvalitet och lång hållbarhet hos produkterna. Detta minskar förbrukningen av jordens resurser.

Då vi i företaget har stort förtroende för varje enskild medarbetares kunskaper är ambitionen att processerna på företaget skall bedrivas på ett så resurssnålt och kretsloppsanpassat sätt som möjligt och därigenom minska våra utsläpp till luft.

Vi skall även, så långt det är möjligt, tillgodose varje kunds krav, leverera produkten i rätt tid, till rätt antal, rätt kvalitet och till rätt pris.Vi vill minska miljöpåverkan, identifiera miljö-och kvalitetsaspekter, verka för ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.  Detta skall ske genom mål, åtgärder och mätning av måluppfyllelse.

• Vi skall se till att gällande lagar, förordningar och tillstånd följs samt arbeta  med prioriterade miljö- och kvalitetsmål.

• Genom en plan för kompetensutveckling skall anställda ges tillfälle till utbildning, information, aktiv medverkan och kunskap om ledningssystemet och om hur miljön påverkas av företagets processer.

• Till kunder och allmänhet vill vi öppet redovisa vårt kvalitets- och miljöarbete och policyn skall vara känd av alla i företaget.

• Vi vill även arbeta för att leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.

Vad är Zink?

Zink är ett grundämne, ett naturligt byggelement som bygger vår jord och en av vanligaste metallerna i naturen. Få människor känner till att, de 2-3 gram zink som finns i vår kropp, ingår i mer än 300 livsnödvändiga hormon- och enzymsystem.

Bland annat är zinkinnehållande proteiner en huvudfaktor vid regleringen av DNA överföringen i cellkärnan.

Zink utvinns elektrolytiskt ur zinklösningar, som beretts av zinkmalm genom krossning och lakning. Renheten är hög och energiförbrukningen låg. Biprodukter från framställning av zink tas om hand och återvinns.

Tillverkning av zink
Energibehovet för framställning av zink ur malm är näst lägst av alla metaller. Zink med en renhet av 99,995% levereras i form av tackor. Sett ur perspektivet ”hushållning med naturresurser” intar därmed zink en positiv ställning jämfört med andra basmetaller.

Återvinning av ytbehandlat gods
Beläggningsmetaller kan påverka möjligheterna att återvinna ytbehandlat stål.

Vid omsmältning av förzinkat stål, avgår zinken i gasform och kan samlas upp med filter och återvinnas. Zinken påverkar därmed inte det återvunna stålet.

Energiåtgången för framställning ur återvunnet material är 4 – 5 % av nyframställning från jungfruligt material. I det framtida samhället behövs zink för en god miljö.