haga galvanisering
 
OM GALVANO
VARMFÖRZINKNING
ANLÄGGNINGEN
PROCESSEN
MILJÖ & KVALITET
KONTAKT

 

 

 

 

 

 

galvaniserad grind

miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Att värna om miljön och en god kvalitet på våra produkter är två viktiga hörnstenar i vår verksamhet. Det innebär bl a. att vi  använder oss av bästa möjliga tillgängliga teknik, så långt det är ekonomiskt rimlig. Arbetet med att optimera vår verksamhet ledde 2002 fram till certifieringar i enlighet med ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008.

Vår miljö- och kvalitetspolicy
Vi på Haga Galvanisering AB, vill genom vår verksamhet medverka till en hållbar utveckling av vårt samhälle. Genom varmförzinkning av stålprodukter uppnås en god kvalitet och lång hållbarhet hos produkterna. Detta minskar förbrukningen av jordens resurser.

Då vi i företaget har stort förtroende för varje enskild medarbetares kunskaper är ambitionen att processerna på företaget skall bedrivas på ett så resurssnålt och kretsloppsanpassat sätt som möjligt och därigenom minska våra utsläpp till luft.

Vi skall även, så långt det är möjligt, tillgodose varje kunds krav, leverera produkten i rätt tid, till rätt antal, rätt kvalitet och till rätt pris.Vi vill minska miljöpåverkan, identifiera miljö-och kvalitetsaspekter, verka för ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.  Detta skall ske genom mål, åtgärder och mätning av måluppfyllelse.

• Vi skall se till att gällande lagar, förordningar och tillstånd följs samt arbeta  med prioriterade miljö- och kvalitetsmål.

• Genom en plan för kompetensutveckling skall anställda ges tillfälle till utbildning, information, aktiv medverkan och kunskap om ledningssystemet och om hur miljön påverkas av företagets processer.

• Till kunder och allmänhet vill vi öppet redovisa vårt kvalitets- och miljöarbete och policyn skall vara känd av alla i företaget.

• Vi vill även arbeta för att leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.

Läs mer om grundämnet zink ››

Haga Galvanisering AB   Hagaleden 35   554 74 Jönköping   Tfn: 036-127400   Fax: 036-712127   info@galvano.se